تشرف جمعی از فرماندهان سپاه بدر عراق به حرم رضوی

تشرف جمعی از فرماندهان سپاه بدر عراق به حرم رضوی
41 نفر از فرماندهان سپاه بدر عراق صبح امروز به آستان مقدس حضرت رضا(ع) مشرف شدند.

تشرف جمعی از فرماندهان سپاه بدر عراق به حرم رضوی

41 نفر از فرماندهان سپاه بدر عراق صبح امروز به آستان مقدس حضرت رضا(ع) مشرف شدند.
تشرف جمعی از فرماندهان سپاه بدر عراق به حرم رضوی

View more posts from this author