تشریح جزئیات اعزام زائران عتبات عالیات به عراق در ایام نوروز

تشریح جزئیات اعزام زائران عتبات عالیات به عراق در ایام نوروز
مدیرکل سازمان حج و زیارت استان خوزستان، جزئیات اعزام زائران عتبات عالیات به عراق در ایام نوروز را تشریح کرد.

تشریح جزئیات اعزام زائران عتبات عالیات به عراق در ایام نوروز

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان خوزستان، جزئیات اعزام زائران عتبات عالیات به عراق در ایام نوروز را تشریح کرد.
تشریح جزئیات اعزام زائران عتبات عالیات به عراق در ایام نوروز

View more posts from this author