تشویق قلعه‌نویی و حضور کاپیتان تراکتورسازی روی سکو

تشویق قلعه‌نویی و حضور کاپیتان تراکتورسازی روی سکو
کاپیتان محروم تراکتورسازی به دلیل محرومیت از روی سکو بازی با ذوب‌آهن را تماشا می‌کند.

تشویق قلعه‌نویی و حضور کاپیتان تراکتورسازی روی سکو

کاپیتان محروم تراکتورسازی به دلیل محرومیت از روی سکو بازی با ذوب‌آهن را تماشا می‌کند.
تشویق قلعه‌نویی و حضور کاپیتان تراکتورسازی روی سکو

View more posts from this author