تشکیل شورای امر به‌ معروف و جهاد فرهنگی در بسیج اصناف شاهرود

تشکیل شورای امر به‌ معروف و جهاد فرهنگی در بسیج اصناف شاهرود
فرمانده بسیج اصناف و بازاریان الهادی شاهرود از تشکیل شورای امربه‌معروف و جهاد فرهنگی در بسیج اصناف و بازاریان این شهرستان خبر داد.

تشکیل شورای امر به‌ معروف و جهاد فرهنگی در بسیج اصناف شاهرود

فرمانده بسیج اصناف و بازاریان الهادی شاهرود از تشکیل شورای امربه‌معروف و جهاد فرهنگی در بسیج اصناف و بازاریان این شهرستان خبر داد.
تشکیل شورای امر به‌ معروف و جهاد فرهنگی در بسیج اصناف شاهرود

بک لینک رنک 3

خبر جدید

View more posts from this author