تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی

تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی تشکیل شده تا تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری بانک را زیر نظر بگیرند، تا در صورت فاصله از قانون، کار را متوقف کنند.

تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی تشکیل شده تا تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری بانک را زیر نظر بگیرند، تا در صورت فاصله از قانون، کار را متوقف کنند.
تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی

آپدیت همیشگی نود 32

سپهر نیوز

View more posts from this author