تشکیل مجمع شورای مشورتی در دامپزشکی کشور

تشکیل مجمع شورای مشورتی در دامپزشکی کشور
رئیس سازمان‌ دامپزشکی از تشکیل مجمع شورای مشورتی در دامپزشکی کشور خبر داد و گفت: در این مجمع براساس تخصص اعضا، مشورت‌دهی صورت می‌گیرد.

تشکیل مجمع شورای مشورتی در دامپزشکی کشور

رئیس سازمان‌ دامپزشکی از تشکیل مجمع شورای مشورتی در دامپزشکی کشور خبر داد و گفت: در این مجمع براساس تخصص اعضا، مشورت‌دهی صورت می‌گیرد.
تشکیل مجمع شورای مشورتی در دامپزشکی کشور

View more posts from this author