تشکیل هفت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهر اصفهان

تشکیل هفت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهر اصفهان
شهردار اصفهان گفت: با تشکیل هفت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهر اصفهان، تلاش شده است تا این شهر نقش کوچکی در افزایش ایمنی سفرها در ایام نوروز داشته باشد.

تشکیل هفت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهر اصفهان

شهردار اصفهان گفت: با تشکیل هفت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهر اصفهان، تلاش شده است تا این شهر نقش کوچکی در افزایش ایمنی سفرها در ایام نوروز داشته باشد.
تشکیل هفت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهر اصفهان

دانلود موزیک

اسکای نیوز

View more posts from this author