تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی/ مصرف بهینه آب اولویت وزارت نیرو است

تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی/ مصرف بهینه آب اولویت وزارت نیرو است
وزیر نیرو با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی توسط دولت و با مسؤولیت وزارت نیرو، گفت: از این‌ پس یکی از شرکای جدی و تأثیرگذار ما در پیشبرد برنامه‌های دولت در بخش آب و انرژی، استانداران و همکاران آن‌ها در سطح استان هستند.

تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی/ مصرف بهینه آب اولویت وزارت نیرو است

وزیر نیرو با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی توسط دولت و با مسؤولیت وزارت نیرو، گفت: از این‌ پس یکی از شرکای جدی و تأثیرگذار ما در پیشبرد برنامه‌های دولت در بخش آب و انرژی، استانداران و همکاران آن‌ها در سطح استان هستند.
تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی/ مصرف بهینه آب اولویت وزارت نیرو است

View more posts from this author