تشکیل کمیته اندیشه‌ورزی در مجلس خبرگان رهبری/ مطالبات مردم را بازگو می‌کنم

تشکیل کمیته اندیشه‌ورزی در مجلس خبرگان رهبری/ مطالبات مردم را بازگو می‌کنم
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری از تشکیل کمیته اندیشه‌ورزی در مجلس خبرگان رهبری خبر داد و گفت: گروه اندیشه‌ورزی در خبرگان رهبری در حال شکل‌گیری است که مطالبات را جمع‌آوری و آنها را پیگیری می‌کند.

تشکیل کمیته اندیشه‌ورزی در مجلس خبرگان رهبری/ مطالبات مردم را بازگو می‌کنم

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری از تشکیل کمیته اندیشه‌ورزی در مجلس خبرگان رهبری خبر داد و گفت: گروه اندیشه‌ورزی در خبرگان رهبری در حال شکل‌گیری است که مطالبات را جمع‌آوری و آنها را پیگیری می‌کند.
تشکیل کمیته اندیشه‌ورزی در مجلس خبرگان رهبری/ مطالبات مردم را بازگو می‌کنم

View more posts from this author