تشکیل 18 انجمن شعر در سراسر کشور با محوریت امام رضا(ع)

تشکیل 18 انجمن شعر در سراسر کشور با محوریت امام رضا(ع)
مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی از تشکیل 18 انجمن شعر در سراسر کشور با محوریت امام رضا(ع) خبر داد.

تشکیل 18 انجمن شعر در سراسر کشور با محوریت امام رضا(ع)

مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی از تشکیل 18 انجمن شعر در سراسر کشور با محوریت امام رضا(ع) خبر داد.
تشکیل 18 انجمن شعر در سراسر کشور با محوریت امام رضا(ع)

View more posts from this author