تشکیل 18 هزار پرونده در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان

تشکیل 18 هزار پرونده در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان
مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به آغاز تشکیل پرونده برای اجرای طرح نظام ارجاع از سال گذشته گفت: طی این مدت 18 هزار پرونده در مراکز درمانی زیر پوشش تامین اجتماعی برای بیماران تشکیل شده است.

تشکیل 18 هزار پرونده در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان

مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به آغاز تشکیل پرونده برای اجرای طرح نظام ارجاع از سال گذشته گفت: طی این مدت 18 هزار پرونده در مراکز درمانی زیر پوشش تامین اجتماعی برای بیماران تشکیل شده است.
تشکیل 18 هزار پرونده در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان

خبر جدید

View more posts from this author