تشکیل 8 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌ها

تشکیل 8 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌ها
مجری طرح تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور از تشکیل هشت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور خبر داد.

تشکیل 8 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌ها

مجری طرح تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور از تشکیل هشت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور خبر داد.
تشکیل 8 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌ها

View more posts from this author