تشییع پیکر مادر همسر رئیس‌جمهور در سمنان آغاز شد

تشییع پیکر مادر همسر رئیس‌جمهور در سمنان آغاز شد
تشییع پیکر مادر همسر رئیس‌جمهور با حضور پرشور مردم در سمنان آغاز شد.

تشییع پیکر مادر همسر رئیس‌جمهور در سمنان آغاز شد

تشییع پیکر مادر همسر رئیس‌جمهور با حضور پرشور مردم در سمنان آغاز شد.
تشییع پیکر مادر همسر رئیس‌جمهور در سمنان آغاز شد

روزنامه ایران

نخبگان

View more posts from this author