تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران- مشهد + تصاویر

تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران- مشهد + تصاویر
تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران- مشهد سبب مسدود شدن این محور ارتباطی برای دقایقی و خسارت به چندین خودرو شد.

تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران- مشهد + تصاویر

تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران- مشهد سبب مسدود شدن این محور ارتباطی برای دقایقی و خسارت به چندین خودرو شد.
تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران- مشهد + تصاویر

View more posts from this author