تصمیمی برای امتداد یک نفس/ خواب عجیب یک مادر شهید و رضایت فرزندان برای اهدای عضو

تصمیمی برای امتداد یک نفس/ خواب عجیب یک مادر شهید و رضایت فرزندان برای اهدای عضو
هر فرد مرگ مغزی در صورت رضایت اولیای دم زندگی دوباره‌ای به بیماران نیازمند می‌بخشد؛ اگر امروز اقدام به دریافت کارت عضویت بکنیم شاید فردا جان افراد زیادی را نجات دهیم.

تصمیمی برای امتداد یک نفس/ خواب عجیب یک مادر شهید و رضایت فرزندان برای اهدای عضو

هر فرد مرگ مغزی در صورت رضایت اولیای دم زندگی دوباره‌ای به بیماران نیازمند می‌بخشد؛ اگر امروز اقدام به دریافت کارت عضویت بکنیم شاید فردا جان افراد زیادی را نجات دهیم.
تصمیمی برای امتداد یک نفس/ خواب عجیب یک مادر شهید و رضایت فرزندان برای اهدای عضو

View more posts from this author