تصمیم‌گیری درباره منع کشت برنج در استان‌ها بر عهده استانداری است

تصمیم‌گیری درباره منع کشت برنج در استان‌ها بر عهده استانداری است
مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تصمیم‌گیری در خصوص منع کشت برنج به عهده استانداران استانها گذاشته شده است تا در مورد منابع برنامه‌ریزی کنند.

تصمیم‌گیری درباره منع کشت برنج در استان‌ها بر عهده استانداری است

مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تصمیم‌گیری در خصوص منع کشت برنج به عهده استانداران استانها گذاشته شده است تا در مورد منابع برنامه‌ریزی کنند.
تصمیم‌گیری درباره منع کشت برنج در استان‌ها بر عهده استانداری است

View more posts from this author