تصمیم با نگاه‌‌ سیاسی مانع توسعه متوازن در کشور شده است

تصمیم با نگاه‌‌ سیاسی مانع توسعه متوازن در کشور شده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیر‌ی‌های این اتاق از طرح توسعه منطقه‌ای، گفت: تاثیر تصمیم‌گیری‌ها با نگاه و جناح‌های سیاسی موجب شده توسعه متوازن در کشور توسعه پیدا نکند.

تصمیم با نگاه‌‌ سیاسی مانع توسعه متوازن در کشور شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیر‌ی‌های این اتاق از طرح توسعه منطقه‌ای، گفت: تاثیر تصمیم‌گیری‌ها با نگاه و جناح‌های سیاسی موجب شده توسعه متوازن در کشور توسعه پیدا نکند.
تصمیم با نگاه‌‌ سیاسی مانع توسعه متوازن در کشور شده است

View more posts from this author