تصمیم فدراسیون درباره علی کریمی دور از عدالت است/ با سازمان لیگ همکاری نمی‌کنیم

تصمیم فدراسیون درباره علی کریمی دور از عدالت است/ با سازمان لیگ همکاری نمی‌کنیم
سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت گفت: تا تعیین تکلیف نهایی اجرای صحیح قانون توسط فدراسیون، باشگاه سپیدرود در زمینهٔ کنفرانس‌های مطبوعاتی علی کریمی با سازمان لیگ همکاری نمی‌کند.

تصمیم فدراسیون درباره علی کریمی دور از عدالت است/ با سازمان لیگ همکاری نمی‌کنیم

سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت گفت: تا تعیین تکلیف نهایی اجرای صحیح قانون توسط فدراسیون، باشگاه سپیدرود در زمینهٔ کنفرانس‌های مطبوعاتی علی کریمی با سازمان لیگ همکاری نمی‌کند.
تصمیم فدراسیون درباره علی کریمی دور از عدالت است/ با سازمان لیگ همکاری نمی‌کنیم

View more posts from this author