تضعیف شاخص بورس در پایان هفته/ جهش مثبت ارز در بازار صرافی‌های شهر

تضعیف شاخص بورس در پایان هفته/ جهش مثبت ارز در بازار صرافی‌های شهر
بازارهای مالی شهر اصفهان در پایان هفته کاری با نوسانات منفی در دو بازار سکه و بورس همراه شدند و برآیند داد و ستدها در بازار ارز به رشد مجدد ارزش دلار در بازار صرافی‌های شهر منجر شد.

تضعیف شاخص بورس در پایان هفته/ جهش مثبت ارز در بازار صرافی‌های شهر

بازارهای مالی شهر اصفهان در پایان هفته کاری با نوسانات منفی در دو بازار سکه و بورس همراه شدند و برآیند داد و ستدها در بازار ارز به رشد مجدد ارزش دلار در بازار صرافی‌های شهر منجر شد.
تضعیف شاخص بورس در پایان هفته/ جهش مثبت ارز در بازار صرافی‌های شهر

View more posts from this author