تعامل بین سه قوه، زمینه‌ساز عدالت در جامعه است

تعامل بین سه قوه، زمینه‌ساز عدالت در جامعه است
نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس گفت: تعامل هرچه بیشتر بین سه قوه، زمینه‌ساز عدالت در جامعه است و این موضوع مطالبه اصلی مردم نیز است.

تعامل بین سه قوه، زمینه‌ساز عدالت در جامعه است

نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس گفت: تعامل هرچه بیشتر بین سه قوه، زمینه‌ساز عدالت در جامعه است و این موضوع مطالبه اصلی مردم نیز است.
تعامل بین سه قوه، زمینه‌ساز عدالت در جامعه است

View more posts from this author