تعداد نمایندگان درخواست سؤال از رئیس‌جمهور به حد نصاب نرسیده است

تعداد نمایندگان درخواست سؤال از رئیس‌جمهور به حد نصاب نرسیده است
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: تعداد نمایندگان درخواست سؤال از رئیس جمهور به حد نصاب نرسیده و تا به اجماع رسیدن بیش از 73 نماینده، این اقدام متوقف شده است.

تعداد نمایندگان درخواست سؤال از رئیس‌جمهور به حد نصاب نرسیده است

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: تعداد نمایندگان درخواست سؤال از رئیس جمهور به حد نصاب نرسیده و تا به اجماع رسیدن بیش از 73 نماینده، این اقدام متوقف شده است.
تعداد نمایندگان درخواست سؤال از رئیس‌جمهور به حد نصاب نرسیده است

View more posts from this author