تعریف زهد در دنیا از دیدگاه امام علی(ع)

تعریف زهد در دنیا از دیدگاه امام علی(ع)
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: زهد به معنی کار نکردن نیست، بلکه زهد به این معنی است که انسان به دنیا دل نبندد.

تعریف زهد در دنیا از دیدگاه امام علی(ع)

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: زهد به معنی کار نکردن نیست، بلکه زهد به این معنی است که انسان به دنیا دل نبندد.
تعریف زهد در دنیا از دیدگاه امام علی(ع)

مرجع توریسم

View more posts from this author