تعطیلی تمرین صبای قم بعد از ریکاوری/ سفر قمی‌ها به بابل برای جدال با شاگردان نکونام

تعطیلی تمرین صبای قم بعد از ریکاوری/ سفر قمی‌ها به بابل برای جدال با شاگردان نکونام
بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بعد از مسابقه خانگی با نفت مسجد سلیمان در هفته دوم لیگ آزادگان یک جلسه ریکاوری و یک روز استراحت می‌کنند.

تعطیلی تمرین صبای قم بعد از ریکاوری/ سفر قمی‌ها به بابل برای جدال با شاگردان نکونام

بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بعد از مسابقه خانگی با نفت مسجد سلیمان در هفته دوم لیگ آزادگان یک جلسه ریکاوری و یک روز استراحت می‌کنند.
تعطیلی تمرین صبای قم بعد از ریکاوری/ سفر قمی‌ها به بابل برای جدال با شاگردان نکونام

View more posts from this author