تعطیلی معدن سد سرابی روال قانونی دارد/ منتظر پاسخ نامه امور آب هستیم

تعطیلی معدن سد سرابی روال قانونی دارد/ منتظر پاسخ نامه امور آب هستیم
معاون امور معادن صنعت، معدن، تجارت همدان گفت: موضوع توقف بهره‌برداری معدن سد سرابی تویسرکان به وزارتخانه گزارش و پاسخ نیز به آب‌منطقه‌ای داده شد که طبق آن نامه، امور آب باید اقداماتی را داشته باشد.

تعطیلی معدن سد سرابی روال قانونی دارد/ منتظر پاسخ نامه امور آب هستیم

معاون امور معادن صنعت، معدن، تجارت همدان گفت: موضوع توقف بهره‌برداری معدن سد سرابی تویسرکان به وزارتخانه گزارش و پاسخ نیز به آب‌منطقه‌ای داده شد که طبق آن نامه، امور آب باید اقداماتی را داشته باشد.
تعطیلی معدن سد سرابی روال قانونی دارد/ منتظر پاسخ نامه امور آب هستیم

View more posts from this author