تعمیر و بهسازی 479 اثر تاریخی در یزد/ کمبود اعتبار؛ مشکل اصلی در حفظ بناهای تاریخی

تعمیر و بهسازی 479 اثر تاریخی در یزد/ کمبود اعتبار؛ مشکل اصلی در حفظ بناهای تاریخی
مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد از تعمیر و بهسازی 479 اثر تاریخی در 9 ماه گذشته در این استان خبر داد.

تعمیر و بهسازی 479 اثر تاریخی در یزد/ کمبود اعتبار؛ مشکل اصلی در حفظ بناهای تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد از تعمیر و بهسازی 479 اثر تاریخی در 9 ماه گذشته در این استان خبر داد.
تعمیر و بهسازی 479 اثر تاریخی در یزد/ کمبود اعتبار؛ مشکل اصلی در حفظ بناهای تاریخی

View more posts from this author