تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری

تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمان گفت: بعد از اعتراضات و بازشماری‌ها در نهایت دو شهر کرمان و سیرجان قرار است در این هفته آخرین وضعیت آرا را اعلام کنیم.

تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمان گفت: بعد از اعتراضات و بازشماری‌ها در نهایت دو شهر کرمان و سیرجان قرار است در این هفته آخرین وضعیت آرا را اعلام کنیم.
تعیین‌تکلیف انتخابات شورای کرمان طی هفته جاری

View more posts from this author