تعیین فعالیت‌های معاف از پرداخت مالیات بخش کشاورزی/ ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی

تعیین فعالیت‌های معاف از پرداخت مالیات بخش کشاورزی/ ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با تفسیر ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه کشاورزی بخش‌هایی که شامل معافیت از پرداخت مالیات می‌شوند مشخص شد.

تعیین فعالیت‌های معاف از پرداخت مالیات بخش کشاورزی/ ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با تفسیر ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه کشاورزی بخش‌هایی که شامل معافیت از پرداخت مالیات می‌شوند مشخص شد.
تعیین فعالیت‌های معاف از پرداخت مالیات بخش کشاورزی/ ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی

View more posts from this author