تعیین نقاط جدید برای عملیات روز سوم

تعیین نقاط جدید برای عملیات روز سوم
مسؤولان در ستاد مدیریت بحران اصفهان، در حال بررسی نقاط احتمالی جدیدی هستند که برای فردا در آن نقاط عملیات جست‌وجو را آغاز کنند.

تعیین نقاط جدید برای عملیات روز سوم

مسؤولان در ستاد مدیریت بحران اصفهان، در حال بررسی نقاط احتمالی جدیدی هستند که برای فردا در آن نقاط عملیات جست‌وجو را آغاز کنند.
تعیین نقاط جدید برای عملیات روز سوم

View more posts from this author