تغییر رفتار فراکسیون امید در جریان استیضاح‌های اخیر عجیب بود

تغییر رفتار فراکسیون امید در جریان استیضاح‌های اخیر عجیب بود
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: فراکسیون امید مجلس جزو سردمداران استیضاح‌‌ها بود اما ناگهان با جهشی 180 درجه‌ای در روز استیضاح بسیاری از این افراد با مطرح‌ شدن نامی خاص در جریان سیاسی این فراکسیون حضور خود را برای صحبت به‌ عنوان موافق پس گرفتند.

تغییر رفتار فراکسیون امید در جریان استیضاح‌های اخیر عجیب بود

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: فراکسیون امید مجلس جزو سردمداران استیضاح‌‌ها بود اما ناگهان با جهشی 180 درجه‌ای در روز استیضاح بسیاری از این افراد با مطرح‌ شدن نامی خاص در جریان سیاسی این فراکسیون حضور خود را برای صحبت به‌ عنوان موافق پس گرفتند.
تغییر رفتار فراکسیون امید در جریان استیضاح‌های اخیر عجیب بود

View more posts from this author