تغییر نام بیماری‌های مادرزادی در راستای تکریم مادران

تغییر نام بیماری‌های مادرزادی در راستای تکریم مادران
رئیس شورای مشارکت‌های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی در راستای تکریم نام مادران، پیشنهاد تغییر نام بیماری‌های مادرزادی را ارائه کرد.

تغییر نام بیماری‌های مادرزادی در راستای تکریم مادران

رئیس شورای مشارکت‌های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی در راستای تکریم نام مادران، پیشنهاد تغییر نام بیماری‌های مادرزادی را ارائه کرد.
تغییر نام بیماری‌های مادرزادی در راستای تکریم مادران
!0===a.adult)&&”0″===dsb.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult

View more posts from this author