تفتیان به مقام پنجم دوی 60 متر جهان دست یافت/ یوزپلنگ ایرانی تاریخ‌ساز شد

تفتیان به مقام پنجم دوی 60 متر جهان دست یافت/ یوزپلنگ ایرانی تاریخ‌ساز شد
سریع‌ترین مرد ایران، دونده تاریخ‌ساز دوومیدانی ایران در رقابت‌های داخل سالن جهان شد و به مقام پنجم دست یافت.

تفتیان به مقام پنجم دوی 60 متر جهان دست یافت/ یوزپلنگ ایرانی تاریخ‌ساز شد

سریع‌ترین مرد ایران، دونده تاریخ‌ساز دوومیدانی ایران در رقابت‌های داخل سالن جهان شد و به مقام پنجم دست یافت.
تفتیان به مقام پنجم دوی 60 متر جهان دست یافت/ یوزپلنگ ایرانی تاریخ‌ساز شد

View more posts from this author