تقدم جنگ نرم برای ما بسیار محرز است / ارتباط با آمریکا ساده‌اندیشی است

تقدم جنگ نرم برای ما بسیار محرز است / ارتباط با آمریکا ساده‌اندیشی است
رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوزستان گفت: تقدم جنگ نرم بسیار محرز است و ساده‌اندیشی است اگر به فکر رابطه با آمریکا باشیم.

تقدم جنگ نرم برای ما بسیار محرز است / ارتباط با آمریکا ساده‌اندیشی است

رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوزستان گفت: تقدم جنگ نرم بسیار محرز است و ساده‌اندیشی است اگر به فکر رابطه با آمریکا باشیم.
تقدم جنگ نرم برای ما بسیار محرز است / ارتباط با آمریکا ساده‌اندیشی است

خبرهای داغ

View more posts from this author