تقویت زیرساخت‌های درمانی قم با راه‌اندازی 2 بیمارستان

تقویت زیرساخت‌های درمانی قم با راه‌اندازی 2 بیمارستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با راه‌اندازی بیمارستان‌های نیروگاه و فرقانی تا پایان امسال شاهد رفع بخشی از کمبودها و مشکلات زیرساختی درمان خواهیم بود.

تقویت زیرساخت‌های درمانی قم با راه‌اندازی 2 بیمارستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با راه‌اندازی بیمارستان‌های نیروگاه و فرقانی تا پایان امسال شاهد رفع بخشی از کمبودها و مشکلات زیرساختی درمان خواهیم بود.
تقویت زیرساخت‌های درمانی قم با راه‌اندازی 2 بیمارستان

فروش بک لینک

View more posts from this author