تقویت شوراها بخشی از نارضایتی‌های مردمی را برطرف می‌کند/ مشکلات مردم در قانون شوراها از دولت‌ها جداست

تقویت شوراها بخشی از نارضایتی‌های مردمی را برطرف می‌کند/ مشکلات مردم در قانون شوراها از دولت‌ها جداست
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تقویت شوراها و تکیه نظام به آنها، بخشی از نارضایتی‌های مردمی را برطرف می‌کند.

تقویت شوراها بخشی از نارضایتی‌های مردمی را برطرف می‌کند/ مشکلات مردم در قانون شوراها از دولت‌ها جداست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تقویت شوراها و تکیه نظام به آنها، بخشی از نارضایتی‌های مردمی را برطرف می‌کند.
تقویت شوراها بخشی از نارضایتی‌های مردمی را برطرف می‌کند/ مشکلات مردم در قانون شوراها از دولت‌ها جداست

View more posts from this author