تلاش برای گسترش فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها

تلاش برای گسترش فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها
قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه پرداختن به امور فرهنگی باید در اولویت برنامه‌های دانشجویی قرار گیرد، گفت: وضعیت تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مساعد است.

تلاش برای گسترش فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها

قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه پرداختن به امور فرهنگی باید در اولویت برنامه‌های دانشجویی قرار گیرد، گفت: وضعیت تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مساعد است.
تلاش برای گسترش فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها

View more posts from this author