تلاش دشمن در راستای ایجاد تفرقه بین مسلمانان/ اهل بیت، مهمترین شاخصه وحدت شیعه و سنی

تلاش دشمن در راستای ایجاد تفرقه بین مسلمانان/ اهل بیت، مهمترین شاخصه وحدت شیعه و سنی
نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: دشمن در راستای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی سنگ تمام گذاشته است.

تلاش دشمن در راستای ایجاد تفرقه بین مسلمانان/ اهل بیت، مهمترین شاخصه وحدت شیعه و سنی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: دشمن در راستای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی سنگ تمام گذاشته است.
تلاش دشمن در راستای ایجاد تفرقه بین مسلمانان/ اهل بیت، مهمترین شاخصه وحدت شیعه و سنی

View more posts from this author