تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای CL60 ترکیه

تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای CL60 ترکیه
یک فروند جت شخصی بمباردیه CL60 متعلق به هواپیمایی Basaran ترکیه که شارجه را به مقصد استانبول ترک کرده بود، حوالی ساعت 18 یکشنبه بیستم اسفندماه با یازده مسافر پس از اینکه خلبان از مرکز تقاضای کاهش ارتفاع میکند با کوه های مرتفع حوالی شهرکرد در منطقه اردل ناقان برخورد کرد.

تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای CL60 ترکیه

یک فروند جت شخصی بمباردیه CL60 متعلق به هواپیمایی Basaran ترکیه که شارجه را به مقصد استانبول ترک کرده بود، حوالی ساعت 18 یکشنبه بیستم اسفندماه با یازده مسافر پس از اینکه خلبان از مرکز تقاضای کاهش ارتفاع میکند با کوه های مرتفع حوالی شهرکرد در منطقه اردل ناقان برخورد کرد.
تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای CL60 ترکیه

View more posts from this author