تماس جالب راننده کامیون با پلیس؛ «لطفاً مرا متوقف کنید»!

تماس جالب راننده کامیون با پلیس؛ «لطفاً مرا متوقف کنید»!
راننده یک دستگاه تریلر طی تماسی با ماموران پلیس به آنها خبرداد که به دلیل بریدگی ترمز‌های خودرو توان کنترل وسیله نقلیه را ندارد، ماموران پلیس هم به سرعت خود را به او رسانده و مانع از بروز یک حادثه خطرناک شدند.

تماس جالب راننده کامیون با پلیس؛ «لطفاً مرا متوقف کنید»!

راننده یک دستگاه تریلر طی تماسی با ماموران پلیس به آنها خبرداد که به دلیل بریدگی ترمز‌های خودرو توان کنترل وسیله نقلیه را ندارد، ماموران پلیس هم به سرعت خود را به او رسانده و مانع از بروز یک حادثه خطرناک شدند.
تماس جالب راننده کامیون با پلیس؛ «لطفاً مرا متوقف کنید»!

View more posts from this author