تمامی خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن عملیاتی نشد/ نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد کرد

تمامی خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن عملیاتی نشد/ نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد کرد
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تمام خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق عملیاتی نشد، گفت: در کمیسیون تلفیق نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی داد.

تمامی خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن عملیاتی نشد/ نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد کرد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تمام خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق عملیاتی نشد، گفت: در کمیسیون تلفیق نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی داد.
تمامی خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن عملیاتی نشد/ نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد کرد

View more posts from this author