تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خرمشهر فردا تعطیل شد

تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خرمشهر فردا تعطیل شد
مدارس و تمام مراکز آموزشی فردا دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر به دلیل احتمال وقوع گرد‌و‌خاک تعطیل اعلام شد.

تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خرمشهر فردا تعطیل شد

مدارس و تمام مراکز آموزشی فردا دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر به دلیل احتمال وقوع گرد‌و‌خاک تعطیل اعلام شد.
تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خرمشهر فردا تعطیل شد

View more posts from this author