تمام مدارس ابتدایی خمین فردا تعطیل است

تمام مدارس ابتدایی خمین فردا تعطیل است
مدیر آموزش و پرورش خمین گفت: تمامی مدارس ابتدایی این شهرستان فردا تعطیل است.

تمام مدارس ابتدایی خمین فردا تعطیل است

مدیر آموزش و پرورش خمین گفت: تمامی مدارس ابتدایی این شهرستان فردا تعطیل است.
تمام مدارس ابتدایی خمین فردا تعطیل است

View more posts from this author