تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده خلاف است

تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده خلاف است
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بی‌شک تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است.

تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده خلاف است

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بی‌شک تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است.
تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده خلاف است

View more posts from this author