تمرکز بسیج اصناف بر ترغیب کسبه بر فروش کالای ایرانی در سال 97

تمرکز بسیج اصناف بر ترغیب کسبه بر فروش کالای ایرانی در سال 97
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور از راه‌اندازی بسیج تخصصی تجار و فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی خبر داد و افزود: در سال 97 تمرکز بسیج اصناف بر ترغیب کسبه بر فروش کالای ایرانی خواهد بود.

تمرکز بسیج اصناف بر ترغیب کسبه بر فروش کالای ایرانی در سال 97

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور از راه‌اندازی بسیج تخصصی تجار و فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی خبر داد و افزود: در سال 97 تمرکز بسیج اصناف بر ترغیب کسبه بر فروش کالای ایرانی خواهد بود.
تمرکز بسیج اصناف بر ترغیب کسبه بر فروش کالای ایرانی در سال 97

View more posts from this author