تمرینات فشرده تیم ملی جودو دانشجویان در شیراز/ ملی‌پوشان سه‌شنبه به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند

تمرینات فشرده تیم ملی جودو دانشجویان در شیراز/ ملی‌پوشان سه‌شنبه به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند
سرمربی تیم ملی جودو دانشجویان ایران گفت: ملی‌پوشان جودو دانشجویان ایران روز سه‌شنبه برای حضور در مسابقات جهانی به کشور چین تایپه اعزام می‌شوند.

تمرینات فشرده تیم ملی جودو دانشجویان در شیراز/ ملی‌پوشان سه‌شنبه به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند

سرمربی تیم ملی جودو دانشجویان ایران گفت: ملی‌پوشان جودو دانشجویان ایران روز سه‌شنبه برای حضور در مسابقات جهانی به کشور چین تایپه اعزام می‌شوند.
تمرینات فشرده تیم ملی جودو دانشجویان در شیراز/ ملی‌پوشان سه‌شنبه به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند

View more posts from this author