تمسک به قرآن و عترت تنها راه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی است

تمسک به قرآن و عترت تنها راه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی است
نماینده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تنها راه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی تمسک به قرآن و عترت است.

تمسک به قرآن و عترت تنها راه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی است

نماینده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تنها راه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی تمسک به قرآن و عترت است.
تمسک به قرآن و عترت تنها راه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی است

View more posts from this author