تمهیدات لازم برای پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های ملی اندیشیده شده است

تمهیدات لازم برای پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های ملی اندیشیده شده است
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران گفت: با توجه به آغاز ایام گرم سال و احتمال آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های ملی این شهرستان اندیشیده شده است.

تمهیدات لازم برای پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های ملی اندیشیده شده است

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران گفت: با توجه به آغاز ایام گرم سال و احتمال آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های ملی این شهرستان اندیشیده شده است.
تمهیدات لازم برای پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های ملی اندیشیده شده است

خرم خبر

View more posts from this author