تمهیدات ویژه برای واگذاری طرح‌های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی در سال 97

تمهیدات ویژه برای واگذاری طرح‌های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی در سال 97
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال 97 تمهیدات خاصی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته در این بخش پیشرفت زیادی نداشتیم.

تمهیدات ویژه برای واگذاری طرح‌های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی در سال 97

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال 97 تمهیدات خاصی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته در این بخش پیشرفت زیادی نداشتیم.
تمهیدات ویژه برای واگذاری طرح‌های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی در سال 97

View more posts from this author