تندیس جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت به شرکت گاز خراسان رضوی رسید

تندیس جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت به شرکت گاز خراسان رضوی رسید
هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت با اهدا لوح تقدیر و تندیس بخش حوزه علوم انسانی به شرکت گاز خراسان رضوی به کار خود پایان داد.

تندیس جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت به شرکت گاز خراسان رضوی رسید

هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت با اهدا لوح تقدیر و تندیس بخش حوزه علوم انسانی به شرکت گاز خراسان رضوی به کار خود پایان داد.
تندیس جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت به شرکت گاز خراسان رضوی رسید

View more posts from this author