تنها راه تشخیص روایات درست از روایات جعلی قرآن کریم است

تنها راه تشخیص روایات درست از روایات جعلی قرآن کریم است
یکی از مراجع تقلید گفت: حدیث و روایت دروغ در جهان اسلام کم نیست و تنها راه تشخیص روایات درست از روایات جعلی قرآن کریم است.

تنها راه تشخیص روایات درست از روایات جعلی قرآن کریم است

یکی از مراجع تقلید گفت: حدیث و روایت دروغ در جهان اسلام کم نیست و تنها راه تشخیص روایات درست از روایات جعلی قرآن کریم است.
تنها راه تشخیص روایات درست از روایات جعلی قرآن کریم است

View more posts from this author