تنها مرجع نهایی و اصلی روایات متعارض، قرآن کریم است

تنها مرجع نهایی و اصلی روایات متعارض، قرآن کریم است
یکی از مراجع تقلید گفت: تنها مرجع نهایی و اصلی روایات متعارض، قرآن کریم است.

تنها مرجع نهایی و اصلی روایات متعارض، قرآن کریم است

یکی از مراجع تقلید گفت: تنها مرجع نهایی و اصلی روایات متعارض، قرآن کریم است.
تنها مرجع نهایی و اصلی روایات متعارض، قرآن کریم است

View more posts from this author